Monthly Archives دسامبر 2020

کنکور 1400 با حرف آخر

در سال های اخیر تغییرات زیادی در کنکور ایجاد شده است که فشار زیادی را به داوطلبان وارد کرده است. خصوصاً در سیستم جدید داوطلبان سال دوازدهم مشکلات اصلی سالهای گذشته را ندارند و ممکن است موفقیت آنها در کنکور 1400 همان سال های گذشته باشد. حدس و گمان های زیادی در مورد کنکور در سال 1400 وجود دارد ، اما نگران نباشید ، موسسه حرف آخر با کمک معلمان باتجربه ای که در کنکور ظاهر شده اند بسیار فعال است و سعی در کمک به داوطلبان در آموزش دوره های عمومی و مقدماتی دارد. متعجب. موسسه حرف آخر مبتکر روشهای جدید تدریس در کشور است که متعهد به تهیه آخرین موارد برای حرف آخر است. در مرحله بعدی ، موسسه حرف آخر کامل را ارائه خواهیم داد...

Read More