ده روش برای اجتناب استخر بادی فرسودگی شغلی

اکنون سه ایستگاه برق آبی بزرگتر از ۱۰ گیگاوات در جهان وجود دارد: سد سه دره در چین، سد ایتایپو در مرز برزیل-پا

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

اکنون سه ایستگاه برق آبی بزرگتر از ۱۰ گیگاوات در جهان وجود دارد: سد سه دره در چین، سد ایتایپو در مرز برزیل-پاراگوئه و سد گوری در ونزوئلا. آب بهطور معمول در امتداد دره رودخانه (با بهکارگیری کانالها، لولهها یا تونلها) منتقل میشود تا زمانی که از کف دره بالاتر باشد، در این صورت میتوان آن را برای سقوط از داخل یک دریچه و چرخاندن یک توربین آزاد کرد. بهکارگیری زیستتوده سلولزی، که از منابع غیر غذایی مانند درختان و علفها مشتق شدهاست، نیز بهعنوان ماده اولیه تولید اتانول در حال توسعه است. انرژی حرارتی، انرژی تعیینکننده دمای ماده است. در سال ۲۰۱۹، بر اساس گزارشهای آژانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر، سهم کل تجدیدپذیرها در سبد انرژی از جمله برق، گرما و ترابری، باید شش برابر سریعتر رشد کند تا بتواند در قرن حاضر افزایش دمای متوسط جهانی را «خیلی کمتر» از ۲٫۰ درجه سلسیوس حفظ کند. انرژی زمینگرمایی با دمای بالا از انرژی حرارتی تولیدشده و ذخیرهشده در زمین بهدست میآید.

خروج بخار آب از نیروگاه زمینگرمایی نسیاولیر در ایسلند. از آنجا که سرعت باد دریایی بهطور متوسط حدود ۹۰٪ بیشتر از خشکی است، بنابراین منابع دریایی میتوانند انرژی بیشتری نسبت به توربینهای مستقر در زمین داشته باشند. آنها کارایی بالاتری نسبت به پنلهای PV در خشکی دارند، زیرا آب پنلها فیلم استخر بچه گانه را خنک میکند. در سال ۲۰۱۷، سرمایهگذاری جهانی در انرژیهای تجدیدپذیر بالغ بر ۲۷۹٫۸ میلیارد دلار بود که چین با ۱۲۶٫۶ میلیارد دلار ۴۵٪ از سرمایهگذاریهای جهانی را به خود اختصاص دادهاست. از آنجا که بیشتر سامانههای انرژی تجدیدپذیر برای تولید برق استفاده میشوند، بهکارگیری انرژیهای تجدیدپذیر معمولاً با الکتریکی کردن بیشتر سامانهها و تجهیزات همراه است، چرا که این کار چندین مزیت دارد: برق را به راحتی میتوان به گرما تبدیل کرد، برق را میتوان به راحتی و با راندمان بالا به انرژی مکانیکی تبدیل کرد، و در نقطه مصرف کاملاً تمیز است. بیودیزل از روغن یا چربی با بهکارگیری ترانس استریشفیکشن (Transesterification) تولید میشود و متداولترین سوخت زیستی در اروپا است. پوستهٔ تنهٔ درختان، ضایعات چوب و خاک اره را نیز میتوان بهعنوان سوخت مصرف کرد و نیروی برق به دست آورد. مولد برق که با نیروی امواج آب کار میکند از همین انرژی موج آب استفاده میکنند که به صورت عمود حرکت میکنند و بالا و پایین میرود.

Po st has be en gener ated by GSA C ontent G​ener at​or DEMO​!

انرژی حاصل از مواد آلی را میتوان به لاشکال مختلف تبدیل کر که حدود ۴٪ از نیروی الکتریسیتهٔ تولید شده در آمریکا از مواد آلی به دست میآید. بهعنوان مثال، انرژی باد در سال ۲۰۱۵، ۴۲٪ از تقاضای برق در دانمارک، ۲۳٫۲٪ در پرتغال و ۱۵٫۵٪ در اروگوئه را تأمین کرد. با فرایندهای شیمیایی نیز میتوان انرزی ذخیره شدهٔ درون این مواد را آزاد کرد. نسخه پیشرفته تر یک فناوری با مضمون مشابه، موتور گردبادی است که هدف آن جایگزینی دودکشهای بزرگ فیزیکی با گردباد است که توسط یک سازه کوتاهتر و ارزانتر ایجاد میشود. وقتی گرما از هستهٔ زمین به سمت سطح زمین جریان پیدا میکند، در هر کیلومتر حدوداً ۳۰ درجه از گرمای آن کاسته میشود. بعضی از آنها برابر خارج کردن گرمای رآکتور از گاز استفاده میشود. بدنه جکوزی یکنفره که در حمام یا در اتاقها نصب میشود معمولاً از جنس فایبرگلاس ساخته میشود. حداقل ۴۷ کشور در سراسر جهان اکنون بیش از ۵۰ درصد برق خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین میکنند. نیروگاههای برقآبی کوچک، تأسیسات برق آبی هستند که بهطور معمول حداکثر ۵۰ مگاوات برق تولید میکنند.

بیشتر این سامانهها در ساختمانهای آپارتمانی چند خانوادگی نصب شده و بخشی از نیاز به آب گرم حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون خانوار را در چین تأمین میکنند. در سراسر جهان، کل سامانههای گرمایش آب خورشیدی نصب شده بخشی از نیاز به آب گرم بیش از ۷۰ میلیون خانوار را تأمین میکنند. فناوریهای EGS از طریق شکست هیدرولیکی، "باعث تقویت" یا ایجاد منابع زمینگرمایی در این "سنگ خشک گرم (HDR)" میشوند. در پایان سال ۲۰۱۹، ظرفیت زمینگرمایی جهانی ۱۴ گیگاوات بود. در پایان سال ۲۰۱۹، ظرفیت برق بادی نصبشده در سراسر جهان ۶۲۳ گیگاوات بود. در پایان سال ۲۰۱۹، ظرفیت خورشیدی نصب شده جهانی ۵۸۶ گیگاوات بود. جکوزی چندنفره با توجه به ظرفیت آن (۲ نفره، ۴نفره، ۶نفره، ۸ نفره، ۱۲نفره) دارای ابعاد مختلفی است؛ داخل آن از آب پر شده و توسط جتهایی به داخل آن از اطراف با فشار معین آب گرم دمیده میشود. در سال ۲۰۱۹، بیش از دو سوم ظرفیت برق تازه نصب شده در سراسر جهان، از گونه تجدیدپذیر بودهاست.

آخرین مطالب