خرید سولفات پتاسیم کشاورزی و صنعتی با بهترین قیمت - شرکت بیسموت

شوری بر بسیاری از شاخصهای پرورش رویشی انگور مانند وزن تر و خشک ریشه و ساقه، نسبت ریشه به ساقه، تراز برگ، قطر ر

توسط NEWSSALAM در 1 فروردین 1401
شوری بر بسیاری از شاخصهای پرورش رویشی انگور مانند وزن تر و خشک ریشه و ساقه، نسبت ریشه به ساقه، تراز برگ، قطر ریشه و شاخه، تعداد گره، فاصلة میانگرهها، تعداد انشعابهای جانبی و همچنین ویژگیهای فیزیولوژیک مانند سرعت فتوسنتز، محتوای کلروفیل، پتانسیل آب برگ، جذب مواد غذایی و عملکرد تأثیر داراست (Walker, 1994; Fisarakis et al., سولفات پتاسیم سروش باران 2001). در تیمار پتاسیم سولفات صفر، اصلی ارتقا شوری از صفر به 100 میلیمولار، طول بوته، تعداد برگ، مرحله برگ و رشد مجدد بهترتیب 31، 30، 20 و 12 درصد کاهش یافتند؛ درحالیکه اصلی مصرف کود پتاسیم سولفات 5/1 درصد، مقدار کمتر این تیمارها با شوری بهترتیب برابر دارای 9، 25، 13 و 11 % بود (جدول 2) که همین نتیجه ها بیانکنندة اثر مثبت پتاسیم سولفات در همین شاخصهای رشدی بهویژه طول بوتهها بود. به طور مثال مواد معدنی طبیعی حاوی K (مانند کائینیت و شونیت) اصلی استفاده از محلول آب و نمک برای حذف متاع های جانبی به دقت شسته می‌شوند تا K₂SO₄ را ایجاد کنند. پتاسیم تبادلی: که به آن پتاسیم اخذ کننده سطحی شده نیز می گویند به وسیله توشه منفی کلوئیدهای آلی و معدنی خاک ذخیره می‌شود و در هر شرایطی به شتاب به کمک نمک های خنثی در دسترس قرار می گیرد . ۳- مقدار متعددی از پتاسیم موجود در خاک در اعماق زیرین آن می باشد که ریشه گیاه قدرتمند به اخذ و تغذیه از آن نیست. به طور بنیادی نباید مقدار پتاس در خاکی که برنج در آن کشت می شود کاهش از 30 درصد باشد. دلجوان حیاتی اشاره به پروژه خالصسازی کلر پتاسیم پتروشیمیارومیه گفت: در این طرح کلر پتاسیم صورتی منحصر کشاورزی را به کلر پتاسیم سپید صنعتی تبدیل می کنیم و همین متاع جایگزین نمک کلرید پتاسیم وارداتی صنعتی میشود. مدیرعامل پتروشیمی ارومیه در ادامه با اشاره به پروژه پارک ملامین همین شرکت گفت: بحثهای نخستین همین طرح رخ گرفته و مشارکت با حضور دو سرمایهگذاری داخلی مشخص شده که پتروشیمیارومیه در این سرمایهگذاری ۲۰ % سهم دارد. همین دو سطح کودی میزان اسانس در این گیاه را نیز افزایش داد. به تناسب پرورش جمعیت جهان ، درخواست‌کردن به جهت تولید محصولات کشاورزی هم ارتقاء می یابد. بنابراین شما می توانید این مواد مغذی را در هر نقطه از دنیا در دسترس داشته باشید. کریم ومهربان دلجوان قدرتی که از سال ۷۰ در پتروشیمیتبریز به صنعت پتروشیمیوارد شد سر گروهی مجتمعهای بزرگ پتروشیمیهمچون تبریز و آریاساسول، بیدبلند و ارومیه را در کارنامه خود دارد. در اینجا عمده به بررسی وب وب سایت سولفات پتاسیم ازبکستان.
آخرین مطالب